data-mobile="true"
Menu główne

Temat: The Family – powtórzenie słownictwa z zakresu: Rodzina.

 
Scenariusz z lekcji języka angielskiego w kl. II – nauczanie zintegrowane
 
 
Cele:
- Utrwalanie słownictwa ustnie i pisemnie z zakresu: rodzina 
- Przypomnienie kolorów;  przymiotników: happy, sad
- Powtarzanie struktur: I’ve got…, I haven’t got…, (Ja mam…, Ja nie mam… )
- Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi w formie pytań, z wyrażeniem: Have you got…? (Czy masz…?)
- Kształtowanie rozumienia ze słuchu
Metody:
- Audiowizualna (wzrokowo – słuchowa)
-Audiolingwalna (słuchowo – ustna)
- Fonetyczna (wymowa)
- TPR – Total Physical Response (metoda odpowiedzi całym ciałem)
Formy pracy: indywidualna, w parach, z całą klasą
Środki dydaktyczne: podręcznik – New English Adventure 2, płyta CD z piosenkami do lekcji, karty wykonane przez n-la, przedstawiające członków rodziny oraz z drugiej strony kolory, plansze ze strukturami: I’ve got, I haven’t got, Have you got…?; karty.pracy z materiałów ćwiczeniowych z członkami rodziny oraz karty z ćwiczeniami dla uczniów, przygotowane przez nauczyciela z Teacher Book; plansze z fragmentami wyrazów w postaci puzzli, plansze do zabawy w Rekina i rybki.
 
Przebieg lekcji:
1. Warm up. Piosenka powitalna: Hello!
2. Przypomnienie nazw członków rodziny. N.: pokazuje Drzewko rodzinne przygotowane na tablicy : This is a family tree. Ucz. powtarzają nazwy członków rodziny przypiętych do tablicy. Następnie n. odwraca pokazując drugą stronę karty z kolorem. Ucz. głośno przypominają nazwy kolorów. Kiedy wszystkie karty zostają odwrócone, ucz. przypominają pod jakim kolorem jest dana osoba z rodziny, np.:Grandma is white, sister is green itd.
3. Utrwalanie wyrażeń: I’ve got…, I haven’t got…
- Song (piosenka). Ucz. przypominają treść piosenki, której wcześniej się uczyli: I’ve got a big sister, S.B. s. 13. Chłopiec w piosence jest smutny, ponieważ nie ma brata, ale jest wesoły, gdy śpiewa o kuzynie. N. przypina na tablicy wyrażenie I haven’t got przy drzewku rodzinnym, przy słowie brother oraz smutną buźkę. Natomiast przy słowie cousin – wyrażenie I’ve got, oraz wesołą buźkę. Ucz. przypominają sobie wyrażenia happy/sad. Następnie ucz. śpiewają piosenkę ze zwróceniem uwagi na emocje.
- Ucz. wyjmują przygotowane na poprzedniej lekcji karty pracy z członkami rodziny. Gdy N. mówi, np. I’ve got a baby sister. Ucz. wskazują daną kartę, a na słowa, np.: I haven’t got  a grandma, odwracają daną kartę.
4. Ćwiczenie formy pytającej: Have you got…? 
- N. Wyobraźcie sobie, że jesteście chłopcem z piosenki. N. przypina do tablicy wyrażenie Have you got…? oraz zadaje pytania o członków rodziny, np.: Have you got a mum?, Have you got a big sister?, Have you got a brother? itp. Ucz. odp.: Yes/No.
- Ucz. wybierają sobie 4 dowolne karty z członkami rodziny. N. zadaje pytania: Have you got a sister, a dad, a brothe,r itp. Jeśli uczeń nie ma karty z daną osobą, nic nie robi, gdy ma – pokazuje ją podnosząc do góry.
- Praca w parach: Uczniowie wybierają dowolne 4 karty, następnie zadają sobie pytania i udzielają odpowiedzi w zależności od posiadanych kart. Ucz.1 Have you got a cousin? Ucz.2 Yes/No.
5. Ćwiczenia nazw członków rodziny w formie pisemnej
- N. Rozdaje uczniom karty pracy. Ucz. mają zadanie połączyć puzzle, aby uzyskać nazwy członków rodziny. N. przypina do tablicy plansze w postaci puzzli, takie same jak w ćwiczeniu. Chętni uczniowie łączą pasujące do siebie puzzle przy tablicy.
- Ucz. dopisują brakujące litery w nazwach członków rodziny.
6. Zabawa w Rekina i rybki.
- N. przypina do tablicy ilustracje rekina i rybek. N. wskazując na rekina: shark i na rybki - fish. 
- Piosenka: Baby Shark. N. wyjaśnia, że piosenka będzie o rodzinie rekina polującej na rybki. Ucz. do piosenki używają gestów zaprezentowanych przez n-la.
- Zgadywanie. Ucz. mają zadanie odgadnąć brakujące litery w nazwach członków rodziny, na podstawie ilości kresek i liter pomocniczych. Każde błędne podanie litery skutkuje „połknięciem” rybki przez rekina. Ucz. starają się prawidłowo odgadywać litery, aby na tablicy zostało jak najwięcej rybek.
7. Praca domowa. Ucz. mają zadanie ułożyć z podanych liter nazwy członków rodziny, znajdujących się na drzewku rodzinnym.
 

Wprowadzenie formy: There is/There are.

Scenariusz z lekcji języka angielskiego w kl. IV, szkoły podstawowej

Cele:
- Utrwalanie słownictwa z zakresu school objects (rzeczy szkolne),
- Wprowadzenie konstrukcji gramatycznej: There is/There are (znajduje się/znajdują się) oraz przyimków: on, in, under, next to, in front of, behind,
- Kształtowanie umiejętności budowania zdań dotyczących opisu położenia przedmiotów względem siebie
- Ćwiczenie poprawnej wymowy
- Rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu,

Metody:
- Audiowizualna (wzrokowo – słuchowa)
-Audiolingwalna (słuchowo – ustna)
- Fonetyczna (wymowa)
- TPR – Total Physical Response (metoda odpowiedzi całym ciałem)

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: podręcznik – Steps Forward 1, płyta CD do podręcznika, karty wyrazowe, karty obrazkowe, różne przedmioty do demonstracji położenia, np. pudełko, zabawka, długopisy, książka i inne; karty pracy – tekst z lukami oraz nagranie do tego z podręcznika Winners 1.

Przebieg lekcji:
1. Warm up activity. Przypomnienie słownictwa z zakresu school objects na podstawie kart wyrazowych.
2. Wprowadzenie konstrukcji gramatycznej: there is/there are.
- Nauczyciel podaje cel lekcji: Dziś dowiecie się, jak opisywać położenie przedmiotów względem siebie. N. mówi różne zdania dotyczące przedmiotów w klasie, np. In this classroom, there is a desk, there is a bin, there is a door, there is a whiteboard; there are chairs, there are posters, there are bags, there are computers
- N. wyjaśnia, że wyrażenia There is/There are są potrzebne do opisu położenia przedmiotów. N. przypina do tablicy karty wyrazowe oraz obrazkowe. Po There is – jeden obrazek, np. z długopisem a po there are, dwa obrazki, np. z plecakami. Ucz. zauważają, że is dotyczy l.p., a are – l.m.
3. Ćwiczenia w mówieniu.
- Uczniowie powtarzają dwa zdania z nową formą z ćw. 1 s. 40, CD. 63.
- N. wypowiada zdania, pokazując przedmioty, np.:There is a book. There are pencils. Następnie zachęca uczniów do wypowiadania zdań o wskazywanych przedmiotach, np. There is a pencil case. There are pens. itd.
4. Wprowadzenie przyimków
- N. pokazuje pudełko oraz pająka zabawkę w środku – Look! a box and a spider! There’s a spider in the box. N. przekłada pająka w różne miejsca względem pudełka, mówiąc przyimki: on, in, under, next to, in front of, behind. N. ponownie wykonuje czynność, wypowiadając przyimki, a uczniowie powtarzają.
- Ucz. dopasowują do ilustracji przedstawiających położenie piłki względem pudełka, odpowiednie przyimki.
- Ucz. wykonują podobne ćwiczenie z podręcznika: ćw. 4, s.40.
- Ucz. układają przedmioty (np. książka, długopis, piórnik, ołówek itd.) wg poleceń n-la.
There’s a ruler in the book. There’s a pen next to the pencil case. itp.
5. Utrwalenie poznanego materiału.
- Ucz. układają zdania o przedmiotach ułożonych przez n-la względem pudełka, np.: There are rubbers in front of the box.
6. Formy przeczące: There isn’t/There aren’t
- Ucz. przypominają, jak powstaje przeczenie do formy be – is oraz are
- N. zamienia na tablicy karty wyrazowe z is na isn’t, a z are na aren’t i wyjaśnia, że formy: There isn’t/There aren’t stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś nie ma.
- Ucz. powtarzają dwa zdania z ćw. 1 s. 42, w celu utrwalenia wymowy form przeczących.
- Ucz. mają zadanie zapamiętać ułożenie przedmiotów względem pudełka, następnie odwracają się, a n. zabiera jeden z przedmiotów. Ucz. mają zadanie powiedzieć zdania o brakujących rzeczach, np.: There isn’t a book under the box.
- Ucz. uzupełniają luki wyrazowe na kartach pracy.
7. Wyjaśnienie i zadanie pracy domowej: ćw. 3 i 4 s. 12 z materiałów ćwiczeniowych.

 

Scenariusz imprezy Halloween dla uczniów kl. II-III szkoły podstawowej.

Uczniowie, zanim wejdą na salę, powtarzają słowa wierszyka:

                       My jesteśmy straszne zmory.
                       Bardzo groźne z nas upiory.
                       Jeśli nie chcesz się nas bać.
                       Musisz nam cukierka dać.

Każdy uczeń, który wchodzi na salę powtarza: Treat or trick, a następnie otrzymuje cukierek.

                     Wstęp. Pogadanaka na temat Halloween.
                    
Każdej zabawie towarzyszy Halloweenowa muzyka.

1. Prezentacja strojów. Podczas pokazu strojów, uczestnicy prezentują straszne miny.

2. Taniec z miotłą- Dzieci stoją w kole, w rytm muzyki przekazują sobie miotłę z rąk do rąk. Gdy muzyka cichnie dziecko, u którego pozostała miotła w rękach wchodzi do środka koła, a następnie wykonuje taniec z miotłą.

3. Zabawa: cat, witch, bat: Na hasło cat - dzieci chodzą na czworaka, bat - machają rękami, witch - maszerują.

4. Zabawa Stand Still (pomniki). Uczniowie na dane hasło wykonują czynności ( dance, fly, swim, jump, ride a horse, run, walk). Po usłyszeniu Stand Still mają stać nieruchomo, kto się poruszy odpada.

5. Zabawa podczas piosenki: Knock, knock, trick or treat. Ucz. śpiewając knock, knock, naśladują gest pukania, na trick or treat wysuwają prawą a następnie lewą rękę do przodu, na who are you? palcami wskazującymi obu rąk pokazują na osoby obok stojące, na I am, wskazują na siebie oraz wcielają się w postacie z piosenek: cowboy, witch, ghost, monster, prima balerina, pirat.

6. Zjadanie jabłka – dzieci podzielone na grupki 3 – 4 osobowe mają za zadanie: wyznaczyć osobę która będzie trzymała jabłko przywiązane nitką za ogonek, wyznaczyć osobę która bez użycia rąk zje połówkę jabłka, dopingować zawodników. Wygrywa ta drużyna której zawodnik pierwszy zjadł jabłko.

7. Chodzenie przez błoto. Zadaniem uczestnika jest przejść całą długość pokoju stąpając tylko na kartki papieru. W tym celu po wykonaniu jednego kroku trzeba się schylić, podnieść kartkę z tyłu, przełożyć ją przed siebie u uczynić następny krok. I tak aż do wyznaczonego punktu. Uczestnik, który postawił nogę na podłodze (dywanie) poza kartką - zostaje wciągnięty do bagna i wypada z gry. Wygrywają te osoby, którym udało się wykonać całe zadanie.

8. Konkurs plastyczny: Do tego konkursu będą potrzebne nadmuchane balony i pisaki. Zadaniem uczestników jest narysować na balonie Scary face (straszną twarz )

Untitled

9. Zadania z balonów. W każdym z balonów są zadania. Uczeń przebija balon i wykonuje zadanie, np.: ma powiedzieć po angielsku: dynia, czarny kot, nietoperz, kolory związane z Halloween albo wyjaśnić angielskie znaczenie: trick or treat, itp.

10. Rozstrzygnięcie konkursu: Halloweenowy strój. Uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.

 

My favourite things - powtórzenie poznanego materiału.

Scenariusz z lekcji języka angielskiego w kl. II– nauczanie zintegrowane.

 

Cele:

- Utrwalanie słownictwa z zakresu kolory, liczby 1-15, nazwy ulubionych przedmiotów orazy wyrażeń big/small – duży/mały,

- Powtarzanie struktur: It is…, It isn’t…, Is it…? (To jest/To nie jest/ Czy to jest?)

- Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu

- Kształtowanie poprawnej wymowy

- Rozwijanie umiejętności pisania

 

Metody:

- Audiowizualna (wzrokowo – słuchowa)

-Audiolingwalna (słuchowo – ustna)

- Fonetyczna (wymowa)

 

Formy pracy: indywidualna, w parach, z całą klasą

 

Środki dydaktyczne: podręcznik i ćwiczenia – New English Adventure 2, płyta CD do podręcznika, plansza z ulubionymi przedmiotami, karty z kolorami, kredki.

 

Przebieg lekcji:

  1. Warm up activity – rozgrzewka językowa. Uczniowie śpiewają piosenkę My favourite thing CD 1.13
  2. Przypomnienie nazw ulubionych przedmiotów.

N. pokazuje planszę z ulubionymi przedmiotami: ball, scooter, bike, computer games spaceship, Tv, robot, bat, watch, ucz. Podają ich angielskie nazwy.

N: - Zgadnijcie, którą rzecz mam na myśli poprzez zadawanie pytań, np.: Is it big? Is it blue? Is it a scooter?

Ucz. zadają pytania, np.: Is it small? Is it red? Is it a watch? Is it green? Is it a robot? itd. N. odpowiada: Yes lub No.

  1. Ćwiczenia ze słuchu: ćw. 18, s.11. Ucz. patrzą na roboty z filmu WALL-E.  N. zadaje pytania dotyczące robotów, a następnie ucz. słuchają opisów i wybierają danego robota.
  2. Pisanie zdań na temat robota, za pomocą ilustracji, podanych słówek w ćw 19, s. 11. oraz zwrotów napisanych na tablicy przez nauczyciela.
  3. Praca w parach: 1 ucz. opisuje wybranego robota z ćw. 18, s.11, a 2 ucz. zgaduje, np.:

ucz 1: - It’s big. It isn’t red. It’s white. ucz.2 odpowiada – It’s robot 2. Uczniowie zamieniają się rolami.

  1. Utrwalanie liczb.

-          Ucz. śpiewają pisenkę 1-12 na melodię - Panie Janie:1, 2, 3,4 x2;  5, 6, 7 x2; 8, 9, 10 x4; 11, 12 x2

-          Liczenie rzeczy na ilustracji w ćw. 15, s. 9 w ćwiczeniach. N. zadaje pytania o liczbę rzeczy na ilustracji, uczniowie liczą i udzielają odpowiedzi:

N.: How many robots? Ucz.: 10; N.: How many bikes? Ucz.: 5;

N.: How many spaceships? Ucz.: 3;  N.: How many watches? Ucz.: 12;

N.: How many bats? Ucz.: 13

-          N. zapisuje na tablicy liczby 11-15, z których 11, 12, 14  są małych rozmiarów, a 13 i 15 duże. N. pokazuje poszczególne liczby zadając pytania, np.: - Is 14 big or small? Ucz. odp: – small, oraz podchodzi do tablicy i wskazuje daną liczbę.

  1. Ćwiczenie z kolorami. N. przypomina nazwy kolorów na planszach z kolorami. Następnie uczniowie mają pokolorować przedmioty z ćw. 15, s. 9, wg dyktanda nauczyciela: Big, red watch, small yellow watch, big green bike, small purple bike, big, brown robot, small orange robot, big black bat, small blue bat. Następnie uczniowie zakreślają dowolną pokolorowaną rzecz oraz odpowiadają na pytania i uzupełniają zdania w ćwiczeniu dotyczące wybranej zabawki.
  2.  Podsumowanie rozdziału. Ucz. dokonują samooceny w ćw. 16, s. 9.
  3. Praca domowa. Narysować wymyślonego przez siebie robota i napisać o nim trzy zdania.
 
 

Opisywanie wykonywanych czynności.

 Scenariusz z lekcji języka angielskiego w kl. III – nauczanie zintegrowane.

Cele:
- Utrwalanie czasowników: walk, fly, jump, talk, swim, sing, dance, run, juggle
- Przypomnienie wyrażenia can't (nie potrafić)
- Powtórzenie: nazwy mebli, sprzętów domowych i naczyń
- Przypomnienie używania wyrazów z końcówką – ing, kiedy czynność dzieje się w danej chwili.
- Ćwiczenie zwrotów pytających typu: - Are you juggling? oraz udzielania odpowiedzi
- Kształtowanie poprawnej wymowy
- Rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu,

Metody:
- Audiowizualna (wzrokowo – słuchowa)
-Audiolingwalna (słuchowo – ustna)
- Fonetyczna (wymowa)
- Drama
- Gry dydaktyczne

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik – English Adventure 3, płyta CD do podręcznika, ilustracja z rekinem i sześć kolorowych rybek

Przebieg lekcji:
1. Warm up activity – rozgrzewka językowa
Uczniowie śpiewają piosenkę ze str. 13, CD 15, - A fridge can't fly. Ucz. podczas śpiewania, pokazują obrazki z przedmiotami, które występują w piosence: fridge, chair, cup, teapot, plate, sink, wardrobe, bin.
2. Zabawa w znikające rybki. N. przyczepia do tablicy ilustrację rekina i sześć kolorowych rybek oraz rysuje na kreski - _ _ _. Uczniowie zamykają podręczniki i mają za zadanie odgadnąć nazwę przedmiotu, występującego w piosence, np.: CUP. Ucz. odgadują wyraz po literce z alfabetu angielskiego. Przy każdym błędnym podaniu litery, n. zdejmuje jedną rybkę z tablicy, ponieważ została połknięta przez rekina.
3. Przypomnienie czasowników. N.: - Przedmioty w piosence nie potrafią wykonywać różnych czynności, przypomnijcie jakie to czynności. N. zaczyna zdania, np.: A fridge can't... Ucz. kończą wymieniając nazwy czynności z piosenki, np.: ...fly
4. Listening – ćwiczenia ze słuchu. N.: - Open the book at page 14 and 15. Przedmioty, które widzimy na ilustracji są magiczne i potrafią robić niezwykłe rzeczy. Ucz. odgadują, które przedmioty mówią o sobie zdanie, np.: I'm dancing. Ucz. Wardrobe.
- N. zwraca uwagę na zastosowanie końcówki przy czasowniku –ing, kiedy coś dzieje się w tej właśnie chwili.
- Poprawianie zdań dotyczących czynności wykonywanych przez przedmioty w zad. 6, s. 15.
5. Komiks, str. 16. Ucz. patrzą na ilustracje, zastanawiają się, co robią dzieci. Wysłuchanie dialogów oraz wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, np.: Stand still!.
6. Zabawa dramowa. 1 ucz. wychodzi na środek i pokazuje za pomocą gestów czynność. Uczniowie zgadują, zadając pytanie, np.: - Are you swimming? 1 ucz: - No, I'm flying. lub - Are you jumping? 1 ucz: - Yes, I'm jumping.
7. Zabawa Pomniki. N. włącza muzykę i wydaje polecenie, np.: - Dance. Ucz. wykonują polecenie. Na hasło: Stand still!, ucz. mają zadanie stanąć nieruchomo. Osoba, która się porusza odpada z gry. Następnie, rolę nauczyciela przejmuje chętny uczeń i kontynuuje zabawę, podając różne polecenia. W razie potrzeby, n. podpowiada.
4. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: ćwiczenie 10, s. 89 (krzyżówka utrwalająca nazwy poznanych przedmiotów).